همه دسته ها
سنگ قیچی سیلور 5 سانتی - MK-10
1393/04/22
قیمت : 350,000 ریال

سنگ قیچی سیلور 5 سانتی - MK-10

سنگ قیچی سیلور در ضخامت 5 سانتی متر و به طول های مختلف 15 ، 20 ، 30 و 40 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و با بسته بندی تسمه کشی می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
5 سانتی متر
20 ، 30 و 40
بسته بندی :
تسمه
1393/04/22
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/22
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/21
قیمت : 600,000 ریال
1393/04/22
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/22
قیمت : 350,000 ریال
1393/04/21
قیمت : 600,000 ریال
1393/04/21
قیمت : 600,000 ریال
1393/04/22
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/22
سنگ قیچی سیلور 5 سانتی - MK-10
سنگ قیچی سیلور در ضخامت 5 سانتی متر و به طول های مختلف 15 ، 20 ، 30 و 40 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و با بسته بندی تسمه کشی می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
5 سانتی متر
20 ، 30 و 40
بسته بندی :
تسمه
قیمت : 350,000 ریال
1393/04/22
سنگ قیچی کرم 5 سانتی - MK-09
سنگ قیچی کرم در ضخامت 5 سانتی متر و به طول های مختلف 15 ، 20 ، 30 و 40 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و با بسته بندی تسمه کشی می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
5 سانتی متر
20 ، 30 و 40
بسته بندی :
تسمه
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/22
سنگ قیچی سفید 5 سانتی - MK-08
سنگ قیچی سفید در ضخامت 5 سانتی متر و به طول های مختلف 15 ، 20 ، 30 و 40 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و با بسته بندی تسمه کشی می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
5 سانتی متر
20 ، 30 و 40
بسته بندی :
تسمه
قیمت : 300,000 ریال
1393/04/21
سنگ قیچی آنتیک مخلوط 2 سانتی - MK-05
سنگ قیچی آنتیک در ضخامت 2 سانتی متر و به طول های مختلف 10 ، 15 و 20 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و در بسته بندی کارتن می باشد.
در این نوع از سنگ قیچی تمامی رنگ ها اعم از سفید ، کرم ، شکلاتی ، سیلور و قرمز وجود دارند.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی آنتیک شده
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
2 سانتی متر
10 ، 15 و 20
بسته بندی :
کارتن
قیمت : 600,000 ریال
1393/04/21
سنگ قیچی کرم 2 سانتی - MK-03
سنگ قیچی کرم در ضخامت 2 سانتی متر و به طول های مختلف 10 ، 15 و 20 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و در بسته بندی کارتن می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
2 سانتی متر
10 ، 15 و 20
بسته بندی :
کارتن
قیمت : 550,000 ریال
1393/04/21
سنگ قیچی سفید آنتیک 2 سانتی - MK-04
سنگ قیچی سفید آنتیک در ضخامت 2 سانتی متر و به طول های مختلف 10 ، 15 و 20 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و در بسته بندی کارتن می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی آنتیک شده
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
2 سانتی متر
10 ، 15 و 20
بسته بندی :
کارتن
قیمت : 600,000 ریال
1393/04/21
سنگ قیچی سفید 2 سانتی - MK-02
سنگ قیچی سفید در ضخامت 2 سانتی متر و به طول های مختلف 10 ، 15 و 20 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و در بسته بندی کارتن می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
2 سانتی متر
10 ، 15 و 20
بسته بندی :
کارتن
قیمت : 550,000 ریال
1393/04/21
سنگ قیچی سیلور 2 سانتی - MK-01
سنگ قیچی سیلور در ضخامت 2 سانتی متر و به طول های مختلف 10 ، 15 و 20 سانتی متر موجود می باشد . این نوع سنگ قیچی به صورت فله و در بسته بندی کارتن می باشد.
مشخصات فنی :
تراورتن
قیچی
دارای قابلیت شست و شو
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز
بدون مواد
2 سانتی متر
10 ، 15 و 20
بسته بندی :
کارتن
قیمت : 600,000 ریال
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025