همه دسته ها
پروفیل سنگی شکلاتی 4*4 - HK-14
1393/04/23
قیمت : 150,000 ریال

پروفیل سنگی شکلاتی 4*4 - HK-14

این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 4 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 4
1393/04/23
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 120,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 100,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 35,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 120,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*4 - HK-14
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 4 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 4
قیمت : 150,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 6*6 - HK-13
این نوع پروفیل در ضخامت 6 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
6 * 6
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی سفید 6*6 - HK-12
این نوع پروفیل در ضخامت 6 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل سفید است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
6 * 6
قیمت : 120,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی سفید 4*4 - HK-11
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 4 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل سفید است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 4
قیمت : 100,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی سفید 2*2 - HK-10
این نوع پروفیل در ضخامت 2 سانتی متر و عرض 2 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل سفید است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
2 * 2
قیمت : 35,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی سفید 1.5*1.5 - HK-09
این نوع پروفیل در ضخامت 1.5 سانتی متر و عرض 1.5 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل سفید است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
1.5 * 1.5
قیمت : 30,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*10 - HK-08
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 10
قیمت : 150,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*15 - HK-07
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 15 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 15
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*15 - HK-06
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 15 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 15
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*15 - HK-05
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 15 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 15
قیمت : 200,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 4*4 - HK-04
این نوع پروفیل در ضخامت 4 سانتی متر و عرض 4 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
4 * 4
قیمت : 150,000 ریال
1393/04/23
پروفیل سنگی شکلاتی 6*6 - HK-03
این نوع پروفیل در ضخامت 6 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر می باشد. رنگ این نوع پروفیل شکلاتی است که البته در رنگ های دیگر نیز قابل سفارش می باشد. برای سفارش در رنگ های دیگر لطفا به صفخات دیگر فروشگاه مراجعه و یا از قسمت جستجو می توانید محصول مورد نظر خود را بیابید.
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
دارای قابلیت استفاده بصورت حاشیه یا نوار :
دارای قابلیت برش به ابعاد مورد نیاز :
6 * 6
قیمت : 200,000 ریال
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025